Privacy

Toepasselijkheid
Deze voorwaarden zijn zowel van toepassing op eenieder die de website van Soulid bezoekt, als op alle informatie, actualiteiten en diensten die op of via de website van Soulid zijn te raadplegen.

Intellectuele eigendom
Alle rechten van intellectuele eigendom op deze website berusten uitsluitend bij Soulid. De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik. Het is de gebruiker van deze website niet toegestaan om (delen van) deze website en van de nieuwsberichten/ - brieven, ongeacht de verschijningsvorm ervan, te wijzigen of te bewerken, openbaar te maken, te vermenigvuldigen, te distribueren, tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden of een link, hypertext link of deeplink te creëren tussen de website van Soulid en een andere internet site, zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Soulid.

Toegestane gebruik
U dient zich als gebruiker van de website www.Soulid.nl in alle opzichten op te stellen en te gedragen zoals van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is u onder meer niet toegestaan om de (inhoud van de) website te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen in strijd met de wet, de openbare orde of de goede zeden. Meer in het bijzonder zijn de volgende handelingen en/of gedragingen niet toegestaan: (a) inbreuk plegen op of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van Soulid en/of derden; (b) het doen van afbreukmakende, onrechtmatige of misleidende mededelingen; (c) het verspreiden van wettelijk verboden materiaal; (d) ontwijken of verwijderen van de beveiliging van (delen van) de website.

Privacy
Voor Soulid is de bescherming van uw persoonsgegevens zeer belangrijk. Persoonlijke informatie wordt alleen gebruikt voor een beperkt aantal doeleinden. Soulid verzamelt geen persoonlijke gegevens van bezoekers van de website, tenzij u ervoor kiest deze gegevens aan ons ter beschikking te stellen, onder meer door het invullen van de het contactformulier op de website. De informatie die u op de website achterlaat gebruikt Soulid om persoonlijke profielen te creëren teneinde u op een adequate wijze te kunnen informeren over de aandachtgebieden en de activiteiten van Soulid. Soulid respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Soulid verschaft vertrouwelijk en in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoonsgegevens wordt behandeld.

Nieuwe ontwikkelingen
De tekst van deze gebruiksovereenkomst/ disclaimer kan door Soulid worden aangepast gelet op nieuwe ontwikkelingen. Het verdient daarom aanbeveling deze tekst met enige regelmaat te raadplegen indien u de website van Soulid bezoekt.

Disclaimer